Pravidla soutěže

Dodej létu šťávu
#DodejLetuStavu

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. „Dodej létu šťávu"

I.
Pořadatel a organizátor soutěže

1: Pořadatelem reklamní soutěže „Dodej létu šťávu" (dále jen „soutěž“) je společnost: Huawei Technologies (Czech), s.r.o. se sídlem Jihlavská, 14000 Praha-Michle, 140 00 Prague 4 IČ:273 67 061, DIČ: CZ27367061 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108769,  (dále jen „pořadatel“)

2: Organizátorem soutěže je reklamní agentura Socialsharks, s.r.o. se sídlem: Jankovcova 53, Praha 7, 170 00, IČ 01417070, DIČ CZ01417070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 206086 (dále jen „organizátor“).

 

II.
Termín a lokalizace

1: Soutěž probíhá od 31. 7. 2017 do 3. 9. 2017 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

Soutěž bude ukončena dne 3. 9. 2017 přesně v 23:59 hodin.

2: Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.

 

III.
Podmínky účasti v soutěži

1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců. V případě získání výhry nezletilým nebude tato výhra bez písemného doložení souhlasu rodičů/zákonných zástupců předána.

2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

3: Podmínkou účasti v soutěži je nahrání fotografie na Instagram s označením #DodejLetuStavu nebo #DodajLetuStavu

4: Každý účastník soutěže může nahrávat libovolný počet fotografií a tím zvýšit svoji šance na výhru.

5: Do soutěže budou přijaty veškeré vhodné fotografie, které splňují pravidla soutěže.

 

IV.
Princip soutěže 

1: Principem soutěže je nahrát soutěžní fotografii na Instagram s označením #DodejLetuStavu nebo #DodajLetuStavu

2: Výherci budou vybráni dle postupu popsaného níže.

3: Pořadatel soutěže neodpovídá za problémy s odesláním fotografií v souvislostech s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele. 

4: Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení umožňujícího manipulaci s výsledky soutěže je zakázáno. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat se soutěžními postupy a příběhy. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně pořadateli.

 

V.
Odměny a výhry v soutěži

1: Výhry v soutěži jsou následující:

- 1x  JEEP Wrangler pronájem na víkend 

- 15x telefon Huawei P10 lite  

2: Zveřejnění výherců proběhne do 5 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou kontaktováni pořadatelem skrze sociální síť Instagram, kterou při zapojení do soutěže využili. Hlavní výhra bude předána výherci dne 15.9. 2017 pro víkend 16. - 17. 9. 2017. Konkrétní čas a místo předání i navrácení vozu bude upřesněno po dohodě s výhercem. Ostatní výhry budou výhercům odeslány poštou v průběhu 4 týdnů následujících od získání kontaktních údajů soutěžících nutných pro odeslání výhry (jméno, adresa a telefonní číslo). V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat do 20 dnů od ukončení soutěže, jeho oprávnění získat výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který ji může poté použít pro jakékoli své obchodní či marketingové potřeby. Přičemž výherce bude kontaktován maximálně dvakrát, aby pořadateli zaslal údaje pro předání výhry. Kromě výše uvedeného mohou být vítězné fotografie uveřejněny na facebookové stránce pořadatele nebo partnerských společností.

3: Výherní princip je následující. Na výhru mají šanci pouze ti, kteří v průběhu soutěže nahrají fotografii na Instagram s označením #DodejLetuStavu nebo #DodajLetuStavu. Každý týden v průběhu soutěže porota vybere 9 nejoriginálnějších fotografií, které postoupí do finále, které proběhne v týdnu následujícím po skončení soutěže. Ve finále vybere porota 15 nejlepších fotografií, jejichž autory odmění telefonem Huawei P10 lite. Z těchto 15 fotografií také porota vybere vítěze hlavní ceny – pronájem vozu JEEP Wrangler na víkend v rozsahu sobota a neděle.

 

VI.
Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je oprávněn výhru odmítnout. V takovém případě pořadatel vybere nového výherce. Všechny výhry do soutěže poskytuje pořadatel.

3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a fotky na FB stránce pořadatele.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a soutěžní fotku v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. 

2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem přímou zprávou na facebookový profil pořadatele: https://www.facebook.com/HuaweiMobileCZSK/

 

V Praze dne 24. 7. 2017

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.